Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 


1 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja dotycząca realizacji projektu pn. Profilaktyka, wsparcie, pomoc – rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla , który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020).


REKRUTACJA

Ze względu na fakt, iż rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Realizator Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji Projektu, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 1. asystentura rodzinna
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły do 30.11.2022 r.
 2. poradnictwo prawne
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.
 3. animacja społeczno-kulturalna
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.
 4. pedagog rodzinny
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 5. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2022 r. – 28.02.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.12.2021 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji - 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 7. wolontariat senioralny - kółko szachowe
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2021 r. – 28.02.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 9. profilaktyka zdrowia psychicznego - warsztaty dla rodziców
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap II rekrutacji - 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap III rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 10. instytucja rodzin wspierających
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., na podstawie wywiadów z podopiecznymi oraz diagnoz rodzin w asyście rodzinnej
 11. zajęcia z języka niemieckiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)
 12. zajęcia z języka czeskiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)
 13. komunikacja bez przemocy
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji – 01.03.2022 r. – 30.04.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu IV
  etap IV rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły

 
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 8. osoby niesamodzielne, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

 
JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ WNIOSKODAWCA?

Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny.

 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski


GDZIE ZNALEŹĆ, SKĄD POBRAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

W Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4 B w Wodzisławiu Śląskim (pokój 302), w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, w sekretariacie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski  na stronie internetowej Realizatora.

 
ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1a
 2. Załącznik nr 1b
 3. Załącznik nr 2a
 4. Załącznik nr 2b
 5. Załącznik nr 3a
 6. Załącznik nr 3b

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top