Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 


Tytuł projektu:
Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-0513/17-00

Nazwa Beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

Realizator: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2019 r. - 30.11.2021 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 (29 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

Koszty całkowite projektu: 552 718,75 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 514 028,44 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 469 810,94 zł


ZAKRES WSPARCIA

 1. asystentura rodzinna - 60 osób objętych wsparciem (40 dorosłych, 20 dzieci),
 2. mediacje rodzinne - 40 dorosłych objętych wsparciem
 3. streetworking - 20 dzieci objętych wsparciem,
 4. utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat – 15 dzieci objętych wsparciem,
 5. pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 30 dorosłych),
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu – 36 dzieci objętych wsparciem,
 7. zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu - 72 osoby objęte wsparciem (36 dzieci i 36 dorosłych),
 8. warsztaty z profilaktyki zdrowia – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
 9. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
 10. zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja-empatia” – 16 dzieci objętych wsparciem,
 11. diagnoza i terapia logopedyczna – 20 dzieci objętych wsparciem,
 12. zajęcia edukacyjne – j. niemiecki – 24 dzieci objęte wsparciem,
 13. zajęcia edukacyjne – świadomość i ekspresja kulturalnatrzy rodzaje zajęć – w ramach każdych 16 dzieci objęte wsparciem.


DLA KOGO REALIZOWANY JEST PROJEKT

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 8. osoby niesamodzielne, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.
3. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
4. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla", związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


REKRUTACJA

Ze względu na fakt, iż rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Realizator Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji Projektu, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 1. asystentura rodzinna
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 2. mediacje rodzinne
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 3. streetworking
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 4. utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 5. pedagog rodzinny
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2020 r.
  etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2021 r.
 7. zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu
  etap 1 rekrutacji – 01.01.2020 r. – 31.01.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2020 r.
  etap 2 rekrutacji – 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2021 r.
 8. warsztaty z profilaktyki zdrowia
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2019 r.
  etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2020 r.
 9. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
  etap 1 rekrutacji - 01.11.2019 r. – 31.12.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.
  etap 2 rekrutacji - 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 10. zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja-empatia”
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 05.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2019 r.
  etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2020 r.
 11. diagnoza i terapia logopedyczna
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 12. zajęcia edukacyjne – j. niemiecki
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.
  etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.
 13. zajęcia edukacyjne – świadomość i ekspresja kulturalna
  etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

3. Wnioskodawcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu regulaminu.

4. Rekrutację uczestników projektu prowadzi koordynator ds. społecznych Projektu.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne do Sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski (na chwile obecną, do momentu przeprowadzki Realizatora do nowej siedziby, Biuro Projektu znajduje się przy ul. Świętego Jana 17, 44-300 Wodzisław Śląski).

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
  załącznik nr 1 A (dziecko) i 1 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 2. Deklarację uczestnictwa w projekcie
  załącznik nr 2 A (dziecko) i 2 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie
  załącznik nr 3 A (dziecko) i 3 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.


ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1a
 2. Załącznik nr 1b
 3. Załącznik nr 2a
 4. Załącznik nr 2b
 5. Załącznik nr 3a
 6. Załącznik nr 3b

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top