DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Nasza oferta

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” to miejsce gdzie dziecko, rodzic / opiekun - cała rodzina może uzyskać pomoc i wsparcie.

Dziupla organizuje:

 • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
 • pracę z rodziną.

Pomoc w opiece i wychowaniu prowadzona jest w świetlicach środowiskowych otwartych na terenie miasta Wodzisław Śląskiego (adresy znajdziesz w zakładce: nasze placówki)

 

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat.

Na zajęciach podejmujemy:

 • działania opiekuńczo wychowawcze, w tym pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i talentów
 • działania specjalistyczne
 • działania profilaktyczne.

W pracy z wychowankiem realizujemy programy wychowawczo – profilaktyczne, profilaktyczno – edukacyjne ukierunkowane na:

 • rozwój osobowości,
 • rozwój moralno – etyczny,
 • rozwój kontaktów interpersonalnych w rodzinie i w środowisku,
 • rozwój prozdrowotny,
 • rozwój zdolności intelektualnych i artystycznych,
 • rozwój kulturalny.

Praca z rodziną obejmuje m.in.:

 • organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 • prowadzenie asysty rodzinnej,
 • organizowanie pomocy prawnej,
 • organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie.

Asysta rodzinna to nowa metoda pracy z rodziną, polegająca na wspieraniu rodziny, w której występują trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę. Na podstawie planu pracy opracowanego wspólnie z rodziną i skonsultowanego z pracownikiem socjalnym asystent m.in.:

 • udziela rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 • wspiera aktywność społeczną rodziny
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Pomoc psychologiczna

Do głównych zadań realizowanych przez psychologa WPWD „Dziupla” należą:

 • wspieranie i terapia dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych doświadczeń (takich jak: przemoc w rodzinie, poważna choroba lub śmierć bliskich, przemoc seksualna, rozstanie rodziców)
 • wspieranie i terapia dorosłych ofiar przemocy w rodzinie
 • terapia rodzinna
 • psychoedukacja rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych, komunikacji interpersonalnej, problemów wychowawczych, przemocy, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji.
 

 

Copyright © 2011-2017. All Rights Reserved.