DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Nabór na wolne stanowiska

EFS POZIOM kolor

W związku z realizacją projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020), zostały ogłoszone nabory na wolne stanowiska:

Logopeda
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194235
protokół z postępowania

Superwizor
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194229
notatka z postępowania

Superwizor - nabór ponowny
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196531# 
notatka z postępowania

Superwizor - nabór ponowny
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204965
notatka z postępowania

Superwizor - nabór ponowny
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1208999
protokół z postępowania

Mediator
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194230
protokół z postępowania

Instruktor zajęć teatralnych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194231
notatka z postępowania

Instruktor zajęć teatralnych - nabór ponowny
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196537# 
protokół z postępowania

Instruktor zajęć filmowych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194234
protokół z postępowania

Instruktor zajęć tanecznych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194233
protokół z postępowania

Asystent rodziny:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Pedagog rodzinny:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Pedagog rodzinny - nabór ponowny:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Streetworker:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Streetworker - nabór ponowny:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Streetworker - nabór ponowny:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Wychowawca - pedagog:
- ogłoszenie o naborze
- kwestionariusz osobowy
- informacja o wyniku naboru

Psycholog
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1206288
protokół z postępowania