Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Podsumowanie projektu: Profilaktyka, wsparcie, pomoc – rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla

Lis 26, 2022

Realizacja projektu przebiegała w miejscu: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Działania projektowe trwały od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.

Beneficjentami byli mieszkańcy Miasta Wodzisławia Śląskiego. Projekt znalazł 218 odbiorców.

Celem głównym projektu było wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego odpowiednich warunków do rozwoju poprzez podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez WPWD „Dziupla”, realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, profilaktyka zdrowia psychicznego, instytucja rodzin wspierających), wzrost umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty socjoterapii), konstruktywną organizację czasu wolnego dzieci i rodziców, rozwijanie zainteresowań (animacja społeczno – kulturalna, wolontariat senioralny, kółko szachowe, zajęcia doskonalące umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zajęcia j. niemieckiego i j. czeskiego), kształtowanie i usprawnianie umiejętności komunikacyjnych (komunikacja bez przemocy) oraz poradnictwo prawne.

Projekt został zrealizowany w zgodnie z założonymi celami. Odpowiadał potrzebom społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top