Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 


Tytuł projektu:
Profilaktyka, wsparcie, pomoc – rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-01GH/19-00

Nazwa Beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

Realizator: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. - 30.11.2022 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 68 (34 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

Koszty całkowite projektu: 356 875,00 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 331 893,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 303 343,75 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 28 550,00 zł


ZAKRES WSPARCIA

 1. asystentura rodzinna - 72 osoby objęte wsparciem (48 dorosłych, 24 dzieci),
 2. poradnictwo prawne - 20 dorosłych objętych wsparciem,
 3. animacja społeczno-kulturalna - 20 dzieci objętych wsparciem,
 4. pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (30 dorosłych i 20 dzieci),
 5. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień – 36 dzieci objętych wsparciem,
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania - 24 dzieci objętych wsparciem,
 7. wolontariat senioralny - kółko szachowe – 10 dzieci objętych wsparciem,
 8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
 9. profilaktyka zdrowia psychicznego - warsztaty dla rodziców – 24 osoby dorosłe objęte wsparciem,
 10. instytucja rodzin wspierających - 10 rodzin objętych wsparciem,
 11. zajęcia z języka niemieckiego - 8 dzieci objętych wsparciem,
 12. zajęcia z języka czeskiego – 12 dzieci objęte wsparciem,
 13. komunikacja bez przemocy 32 osoby dorosłe objęte wsparciem.


DLA KOGO REALIZOWANY JEST PROJEKT

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 8. osoby niesamodzielne,
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.
3. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
4. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla", związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


REKRUTACJA

1. Ze względu na fakt, iż rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Realizator Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji Projektu, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 1. asystentura rodzinna
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły do 30.11.2022 r.
 2. poradnictwo prawne
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.

 3. animacja społeczno-kulturalna
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.

 4. pedagog rodzinny
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły

 5. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – problem uzależnień
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2022 r. – 28.02.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – zaburzenia zachowania
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.12.2021 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji - 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły

 7. wolontariat senioralny – kółko szachowe
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły

 8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2021 r. – 28.02.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 9. profilaktyka zdrowia psychicznego – warsztaty dla rodziców
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap II rekrutacji - 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap III rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły

 10. instytucja rodzin wspierających
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., na podstawie wywiadów z podopiecznymi oraz diagnoz rodzin w asyście rodzinnej

 11. zajęcia z języka niemieckiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)

 12. zajęcia z języka czeskiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)

 13. komunikacja bez przemocy
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji – 01.03.2022 r. – 30.04.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu IV
  etap IV rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

3. Wnioskodawcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu regulaminu.

4. Rekrutację uczestników projektu prowadzi koordynator ds. społecznych Projektu.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne do Sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski.

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
  załącznik nr 1 A (dziecko) i 1 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 2. Deklarację uczestnictwa w projekcie
  załącznik nr 2 A (dziecko) i 2 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie
  załącznik nr 3 A (dziecko) i 3 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.


ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1a
 2. Załącznik nr 1b
 3. Załącznik nr 2a
 4. Załącznik nr 2b
 5. Załącznik nr 3a
 6. Załącznik nr 3b
 7. Regulamin

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top