DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Etyka zawodu

W związku ze szczególną odpowiedzialnością wynikającą ze specyfiki zawodu, psycholog zobowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Całość Kodeksu dostępna jest na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: www.ptp.org.pl, w tym miejscu streszczam jedynie fragmenty Kodeksu najistotniejsze ze względu na charakter wykonywanych przeze mnie obowiązków w WPWD „Dziupla".

 

Psycholog jako praktyk

Psycholog powinien wykonywać swoje obowiązki zawodowe na jak najwyższym poziomie, bez względu na to kto jest klientem/pacjentem i jaki jest jego osobisty stosunek do tej osoby czy osób. Niezależnie od tego, jaka jest pozycja społeczna tej osoby/osób, sytuacja materialna, światopogląd, wyznanie, orientacja seksualna, rasa, narodowość, płeć, wiek i charakter problemów wymagających interwencji psychologicznej.

Rozpoczynając pracę z daną osobą/osobami psycholog uzgadnia z nią cel i zakres swoich oddziaływań a także podstawowe metody swego postępowania. Są to wstępne ustalenia , które mogą ulec zmianie podczas dalszych kontaktów (za zgodą klienta!).

Obowiązkiem psychologa jest szacunek wobec systemu wartości klienta i jego prawa do samodzielnego decydowania.
Psycholog nie powinien jednak podejmować się pracy z danym klientem, jeśli jego cele lub preferowane przez niego metody nie są zgodne z etyką zawodową psychologa.

Osoby, które zgłaszają się do psychologa nie z własnej woli (np. z powodu nakazu sądu, zaleceń innych instytucji, dzieci przymuszane przez rodziców) muszą być informowane przez psychologa o celu postępowania, stosowanych metodach, wynikach oraz sposobie udostępniania informacji na ich temat. Psycholog powinien również starać się uzyskać zgodę tych osób na swe działania.

Osoby małoletnie w kontaktach z psychologiem mają prawa nie mniejsze niż klienci dorośli. Kontakty z psychologiem nie mogą być realizowane pod presją ze strony instytucji lub osób dorosłych decydujących w ich imieniu. W przypadku, gdy psycholog uzna, że instytucja lub osoby dorosłe naruszają dobro małoletniego ma on prawo do odmówienia współpracy z tymi instytucjami i osobami.
Psycholog musi respektować decyzję osoby małoletniej co do kontaktów z nim i – ewentualnego - braku zgody na te kontakty.

 

Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona także tego,czy dana osoba korzysta z jego pomocy, a nie tylko tego czego pomoc ta dotyczy lub co mówi klient podczas spotkań. Psycholog może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Poza tymi sytuacjami, wszelkie informacje dotyczące klienta mogą być ujawnione tylko za zgodą klienta.