DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski

Realizacja projektu "Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski" umocni formalną sieć powiązań między miejskim obwodem Ostrawa - Jih a miastem Wodzisławiem Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności świadczonych usług publicznych.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000806
Tytuł: Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski/Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český
Całkowite wydatki kwalifikowane: 15 779,08 EURO
Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 6 012,60 EURO
Kwota dofinansowania po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 5 411,34 EURO

 logo cz pl eu ers

OPIS PROJEKTU

Realizacja projektu umocni formalną sieć powiązań między miejskim obwodem Ostrawa - Jih a miastem Wodzisławiem Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności świadczonych usług publicznych. Spotkanie grup pochodzących z różnych kultur i tradycji zawsze prowadzi do rozwoju. To wspaniała okazja do pozyskiwania wiedzy i budowania więzi. Dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych mają ogromne problemy z przełamywaniem barier i ograniczeń, które niejednokrotnie wynikają z małych umiejętności społecznych oraz poczucia niższej wartości. Dzieci i młodzież wykazują tendencje do budowania tożsamości poprzez przynależność do małych i zamkniętych grup, w wyniku tego nie potrafią odnaleźć się w otaczającym świecie. Podczas wymiany dochodzi do spotkania, które mobilizuje do rozwoju niezależnie od zaangażowania. Krótki pobyt nie daje możliwości zgłębienia kultury kraju, ale z pewnością może zainicjować ten proces i rozbudzić gotowość do poznawania tego, co obce, tego, co nieznane. Wspólne zajęcia dadzą też możliwość rozwijania wiedzy w ciekawy i niebanalny sposób. Dzięki działaniom projektowym, wymianie doświadczeń, zdobyciu nowych umiejętności oraz nowemu, odrębnemu podejściu do tematu możliwe będzie wdrożenie w przyszłości innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do poprawy sytuacji rodzin objętych pomocą. Dodatkowo w trakcie spotkań, które odbędą się w ramach działań projektowych, poruszane będą tematy związane z odrębnym sposobem zarządzania czy różnicami w systemach finansowania, takimi jak chociażby problematyka opłat partycypacyjnych.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest kontynuacja współpracy administracji publicznej Wodzisławia Śląskiego oraz Ostrawy-Jih i jej późniejsze zintensyfikowanie poprzez podniesienie jakości świadczenia usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną. Wychowawcy zwiększą swoje umiejętności i kompetencje poprzez wymianę doświadczeń, wspólny udział w zajęciach warsztatowo-integracyjnych. Projekt przybliży również tak czeskim, jak i polskim dzieciom, podstawową wiedzę oraz pojęcia o swoim sąsiedzie. Działania projektowe będą służyć rozwijaniu potencjału twórczego myślenia oraz wyobraźni. Celem projektu jest także uzmysłowienie wszystkim jego uczestnikom, że pomimo tego, jak duże jest znaczenie działań podejmowanych oddolnie, na gruncie "małych ojczyzn", gdzie pracownicy znają środowiska, problemy danych obszarów, to równie istotne jest szukanie nowych rozwiązań, otwartość na to co nowe, inne. Ważnym aspektem i jednym z celów projektu będzie także wymiana doświadczeń zawodowych osób odpowiedzialnych za organizację systemów świadczenia usług społecznych w lokalnych społecznościach miejskiego obwodu Ostrawa-Jih i miasta Wodzisławia Śląskiego, co przyczyni się w przyszłości do wypracowania nowych form pomocowych, innowacyjnych rozwiązań czy wdrożenia dobrych sąsiedzkich praktyk również na rodzimym gruncie każdego z Partnerów.

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wnioskodawcy od 10.10.2016 r. zaczęli pracę nad wspólnym przygotowaniem założeń koncepcyjnych pod wniosek o dofinansowanie. Dzięki pracy grupy roboczej i w trakcie spotkań pomiędzy Partnerami stworzono zarysy przyszłej współpracy transgranicznej w zakresie wzrostu jakości świadczonych usług społecznych. W ramach projektu zaplanowano zarówno spotkania pedagogów oraz osób odpowiedzialnych za rozwój usług społecznych, jak dzieci polskich i czeskich.

 

GŁÓWNA GRUPA DOCELOWA

Główną grupę docelową stanowią pedagodzy (pracownicy socjalni) Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego Dziupla oraz Rodzinnego Centrum z Ostrawy-Jih oraz osoby odpowiedzialne za rozwój usług społecznych po obu stronach granicy. Drugą grupą docelową są dzieci korzystające ze wsparcia oferowanego przez wyżej wymienione placówki, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą brały bezpośredni udział w działaniach projektowych. Dzieci, które przewidziano do udziału w projekcie mają ogromne problemy z przełamywaniem barier i ograniczeń, które niejednokrotnie same dla siebie tworzą. Mają one też tendencje do błędnego budowania tożsamości poprzez przynależność do małych, zamkniętych grup co powoduje, że nie potrafią odnaleźć się w otaczającym świecie. W sposób pośredni beneficjentami projektu są także rodzice dzieci, które wzięły udział we wspólnych spotkaniach oraz koledzy pedagogów biorących udział w projekcie - nastąpi efekt synergii, a umiejętności i doświadczenia zdobyte przez uczestników projektu zostaną wykorzystane w ich codziennej pracy.

 

W Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego ,, Dziupla" trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów projektu. Piętnaścioro starszych i piętnaścioro młodszych dzieci będzie miało okazję pojechać w sierpniu do Czech gdzie wspólnie z czeskimi rówieśnikami aktywnie i twórczo spędzą czas. Czeka na nich mnóstwo atrakcji, ale przede wszystkim będzie to wspaniała okazja do nawiązania nowych przyjaźni i poszerzenia horyzontów.

 

 

Copyright © 2011-2017. All Rights Reserved.